Kartläggning av Organisationsklimat

Målgrupper för kartläggningarna är företag, organisationer, avdelningar, divisioner, enheter, större grupper.

Syftet är att mäta organisationsklimatet, speciellt de aspekter som gynnar förnyelse, utveckling, kreativitet och innovation. Resultaten ger grundläggande information om var företagets styrkor och förbättringsområden finns, vilket är av största vikt vid förändrings- och utvecklingsarbete.
Metoden har varit föremål för ett omfattande forskningsarbete sedan början av 80-talet och har under 90-talet fått en vidsträckt tillämpning i organisations-utvecklingsinsatser, främst i de skandinaviska länderna men också i USA. Mätmetoden är konstruerad av Göran Ekvall, Fil. doktor och Professor i Organisationspsykologi

De klimatdimensioner som mäts är;

 • Utmaning – Organisationsmedlemmarnas engagemang i och känsla för verksamheten
  och dess målsättning.
 • Frihet – Den självständighet i beteendet som människorna i organisationen utövar.
 • Idéstöd – Det sätt på vilket nya idéer bemöts..
 • Tillit – Den känslomässiga trygghet i relationerna som ges..
 • Livfullhet – Den dynamik som finns i organisationen.
 • Debatt – I vilken utsträckning det förekommer möten och kollisioner mellan synpunkter,
  idéer och olika erfarenheter och kunskaper.
 • Konflikter – I vilken utsträckning det förekommer personliga emotionella spänningar
  i organisationen.
 • Risktagande – Organisationens benägenhet att tolerera osäkerhet.
 • Idé-tid – Den tid man kan använda och använder för utarbetande av nya idéer.

Mer information om Organisationsklimatmätning