Personbedömningar

Vill ni vara säkra på att ha hittat rätt person inför en anställning? Vill ni veta vilka styrkor och förbättringsområden som finns hos en person ni vill satsa på att vidareutveckla? Vi har metoderna för att mäta och utvärdera potential hos personer för att maximera prestation och utveckling.

Vi arbetar med olika personlighetstester och kognitiva tester samt djupintervjuer. Resultatet sammanställs på ett lättfattligt sätt såväl muntligt som skriftligt till våra kunder. Med detta som underlag kan ni känna er tryggare i att ni fattar ett välgrundat beslut.

 Metoder vid personbedömning

Baserat på den kravprofil som arbetats fram tillsammans med uppdragsgivaren fastställs vilka personbedömningsmetoder som bör användas för att ”mäta” de kompetenser som är relevanta för tjänsten.De bedömningsmetoder vi använder oss av är olika personlighetstest och begåvningstest. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de tester vi ofta använder.

16 PF

16 PF bygger på Raymond Cattells personlighetsforskning och består av 16 primärfaktorer som kan sammanföras till 5 övergripande faktorer som ligger i linje med femfaktormodellen. Testet har också några svarstilsskalor som bl.a mäter graden av social önskvärdhet i svaren. För testet finns svenska normdata och testet har god reliabilitet och validitet och är godkänt av STP.

HPI

Hogans personlighetsinventorium fokuserar på sju faktorer: Anpassning, ambition och sällskaplighet, sympatiskhet, ordentlighet samt intellektans och studiehåg. Testet har också sex delskalor som visar lämplighet för olika yrkesområden. De sex delskalorna är serviceinriktning, stresstolerans, integritet, administrativ potential, försäljarpotential och chefspotential. Testet ger en bild av olika beteenden som visar sig i socialt samspel och som på olika sätt påverkar individens möjligheter att nå sina mål. Testet har god reliabilitet och validitet och är godkänt av STP.

MVPI

Motiv,Värderingar, Preferenser inventorium av Hogan &Hogan är ett självskattningsformulär som kan användas för att se hur väl en individ matchar en organisationskultur. Detta är viktigt eftersom, även om en person har god talang och ambition, sannolikt inte kommer att klara sig i en organisation om hans eller hennes värderingar inte överensstämmer med den rådande organisationskulturen. Testet belyser också en persons drivkrafter och vad en person motiveras av.
HDS

Hogans deskriptiva skalor fokuserar på mellanmänskliga beteenden som inverkar negativt på människors arbetsprestationer och deras rykte i organisationen. Ofta leder dessa beteendetendenser till framgång under goda betingelser men i påfrestande situationer med mycket stress och press kommer negativa drag och beteenden fram. Testet används framförallt i urvalsituationer där befattningen periodvis innehåller stora påfrestningar, t ex chefsbefattningar.

Ravens matriser

Ravens advanced Progressive Matrices är ett test som mäter logisk förmåga, ett klassiskt g-test som används framförallt vid chefsbefattningar. Belyser bland annat personens förmåga att se samband och och tolka komplex information samt förmåga till helhetstänkande eller strategisk förmåga. Det finns mycket data om testets reliabilitet och validitet.

Bedömning av kritiskt tänkande, Watson&Glaser

Testet belyser förmågan att göra en saklig och logisk analys av slutsatser och argumentering och består både av faktabaserad text och värderingsfylld text. Testet används framförallt för chefsbefattningar samt vissa nyckelpositioner. Normdata finns för olika yrkesgrupper. Data finns också om testets reliabilitet och olika begreppsvalideringar.

Administrering och återkoppling av test

All testinstruktion är standardiserad och testet erbjuds till samtliga testpersoner på samma sätt. Vid användning av kognitiva test/begåvningstest ges de till testpersonen vid en tidpunkt då de är ”pigga”, för att kunna kartlägga deras maximala prestation.

Vi låter också sökande som skall besvara flera test, genomföra dem vid samma tidpunkt och i samma ordningsföljd, i syftet att kunna göra jämförelser mellan deras testresultat.

Alla sökande som testats får en muntlig personlig återkoppling där man för en dialog om vad som framkommit i testresultaten på ett begripligt sätt för den sökande. Vi redogör också för syftet med de olika testen och varför vi valt att använda dem men betonar också att testresultaten endast är en av flera informationskällor.

Även uppdragsgivaren får en återkoppling och en skriftlig sammanfattning med en slutlig rekommendation baserat på de metoder som använts i bedömningsprocessen.

Kontakta oss angående personbedömningar.