Best People ger kvalité och garanti

Att välja Best People ger dig kvalitet, trygghet och kostnadseffektivitet. Vi tror att framgång bygger på långsiktiga och nära relationer med våra kunder och deras verksamhet. Därför skall vår kommunikation präglas av tydlighet, ärlighet, öppenhet och proffessionalism i all kontakt vi har med kunder, kandidater och andra intressenter.

Att du som uppdragsgivare är nöjd är förutsättningen för hela vår verksamhet. Vi gör uppföljningar med uppdragsgivaren och med kandidaten under anställningens sex första månader, för att förvissa oss om att alla är nöjda. Vi åtar oss också att presentera en ny kandidat om den rekryterade personen slutar inom 4 månader.

 

Etiska riktlinjer:

Best People följer etiska riktlinjer som är allmänt vedertagna i branschen (Föreningen Human Resource konsulter). Den enskilde konsultens etiska medvetenhet parad med ansvarskänsla och kompetens, är avgörande för professionell hantering av uppdrag och relationer till uppdragsgivare och kandidater.

Övergripande etiska värderingar för konsulter

Med övergripande värderingar menar vi de ställningstaganden som konsulten förväntas göra innan han/hon går in i en kund-konsultrelation.

• Konsulten bedömer sig ha kompetens för uppdraget och förutsättningar att nå resultat.

• Konsulten uppträder professionellt och törs föra fram obekväma synpunkter.

• Våra konsulter arbetar inte med ”oetiska” uppdragsgivare, dvs om konsulten inte delar uppdragsgivarens värderingar när det gäller att hantera kandidater, egen personal etcetera avstår konsulten från uppdraget.

• Konsulten bedömer huruvida uppdraget är möjligt att genomföra och är seriöst menat.

• Konsulten arbetar med objektiva metoder som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

• Konsulten genomför uppdrag opartiskt och oberoende och låter sig i uppdrag inte påverkas av andra bindningar eller intressen än uppdragsgivarens.

Gemensamma etiska värderingar mellan uppdragsgivare och konsult

Konsulten stödjer i sitt uppdrag uppdragsgivarens dagliga arbete med att utveckla sin verksamhet och personalpolitik. Konsulten och uppdragsgivaren bör därför ha en samsyn inom följande:

• Konsultens samarbete med uppdragsgivaren ska kännetecknas av en öppen och uppriktig dialog med respekt för andras integritet.

• Konsulten åtar sig inte uppdrag för annan uppdragsgivare, som kan leda till intressekonflikt ur konkurrenssynpunkt.

• Konsulten intresserar/uppmärksammar, inom en tvåårsperiod, inte uppdragsgivarens personal för annat arbete utanför organisationen om man inte är överens om behovet av omplacering.

Etiska frågor mellan konsulten och övriga intressenter:

Mellan individ och konsult

• I konsultens arbete med individärenden förutsätts medgivande från berörd individ. Detsamma gäller för referenstagning vid anställning.

• Kandidaten informeras om rekryteringsprocessen och beräknad tidsåtgång. Individen äger också rätt att få information om gången i rekryteringsärendet, t.ex. vilka som får information om enskild sökande, att test endast får användas vid personligt möte, vilka tester som kommer att användas och vem/vilka som får ta del av resultatet.

• Kandidaten äger rätt att själv få reda på resultatet av tester och bedömningar genom personlig återkoppling.

• Kandidat har rätt att få besked om utfallet av urvalsprocessen där han/hon deltagit.

• Kandidaten har rätt att få information om vilka belägg för och dokumentation av att testmetoden ifråga är reliabel och äger validitet för det avsedda syftet.

Mellan konsult och konsult

Konsulten uttalar sig om andra konsulter på ett objektivt sätt.