Personbedömning vid rekrytering

Vill ni vara säkra på att ha hittat rätt person inför en anställning? Vill ni veta vilka styrkor och förbättringsområden som finns hos en person ni vill satsa på att vidareutveckla? Vi arbetar med en rad kvalitetssäkrade metoder för att mäta och utvärdera potential att prestera och utvecklas hos kandidater till viktiga befattningar. I dagligt tal kallas de ofta ”tester”.

Vi arbetar med personlighetstester och kognitiva tester samt djupintervjuer. Resultatet sammanställs på ett lättfattligt sätt såväl muntligt som skriftligt till våra kunder. Med detta som underlag kan ni känna er tryggare i att fatta ett välgrundat beslut.

Metoder för testning vid rekrytering

Baserat på den kravprofil som arbetats fram tillsammans med uppdragsgivaren fastställs vilka personlighetstester som bör användas för att ”mäta” de kompetenser som är relevanta för tjänsten. Vi använder oss av  olika instrument för bedömning av personlighet och begåvning. Nedan följer en kortfattad beskrivning av tester vi ofta använder.

Personlighet
BP / BasProfil
BP BasProfil är ett personlighetstest framtaget för att på ett snabbt och tillförlitligt sätt ge värden på grundläggande personlighets-dimensioner som är av praktiskt nytta kopplat till rekrytering och urval men också till självutveckling. Särskild vikt är lagt vid testskalor som förutser yrkesframgång. BP som är ett allmänt personlighetstest bedömer på ett tillförlitligt sätt exempel säljpotential och ledarpotential. BP är utvecklat av Psytest och är kvalitetsgranskat och rekommenderat av STP (Stiftelsen för Tillämpad Psykologi).

LSI – Ledarstilsinventorium
LSI är ett unikt test för att mäta chefers ledarstil, det enda i sitt slag. Testet visar hur man som ledare tänker och agerar i olika situationer samt hur man agerar gentemot underställda och överordnade. LSI använder vi vid chefsrekryteringar men är också lämpligt vid sammansättning och utveckling av ledningsgrupper.

Begåvning
Ju större krav som ställs på en persons förmåga att hantera komplexitet och ta till sig ny information, desto större nytta har man av begåvningstest. Som en urvalsgrund vid chefsrekryteringar använder vi oss regelmässigt av begåvningstester för att bedöma kandidaternas problemlösningsförmåga. Våra tester visar på ett tillförlitligt sätt kandidatens förmåga att analysera och att dra slutsatser.

G-tester
G-testerna består av tre test som tillsammans mäter G-faktorn som kan beskrivas som mätning av en persons generella begåvning. Tillsammans mäter de tre testerna kandidatens logiska slutledningsförmåga ur olika aspekter, verbalt, numeriskt och figurativt. Förutom att mäta generell begåvning ger testerna en rättvis bedömning av individer med olika utbildningsbakgrund och språklig/ kulturell bakgrund.

Administrering och återkoppling av test

All testinstruktion är standardiserad och testet erbjuds till samtliga testpersoner på samma sätt.

Alla som testats får en muntlig återkoppling där vi för en dialog om vad som framkommit i testresultaten på ett begripligt sätt för den sökande. Vi redogör också för syftet med de olika testen och varför vi valt att använda dem men betonar också att testresultaten endast är en av flera informationskällor.

Uppdragsgivaren får återkoppling med en sammanfattning och en slutlig rekommendation baserat på de metoder som använts i bedömningsprocessen.

Söker du psykoterapi för medarbetare?

Vi får ibland frågor av personer som söker psykoterapi.  Vänd dig då gärna till Lorensbergs psykologgrupp som vi samarbetar med.