Best People: Kvalitet och garanti

Att anlita Best People ska ge kvalitet, trygghet och kostnadseffektivitet. Vi anser att framgångsrikt samarbete bygger på öppen, nära och långsiktig relation mellan vår uppdragsgivare och oss. Därför ska all vår kommunikation präglas av tydlighet, ärlighet, öppenhet och professionalism.

Att du som uppdragsgivare är nöjd är förutsättningen för hela vår verksamhet. Vi följer upp alla uppdrag systematiskt, med uppdragsgivare och kandidater, för att säkerställa att alla är nöjda. Vi åtar oss också att presentera en ny kandidat om en rekryterad person slutar inom fyra månader.

Etiska riktlinjer:

Best People följer etiska riktlinjer som är allmänt vedertagna i branschen (Föreningen Human Resourcekonsulter). Den enskilde konsultens etiska medvetenhet, ansvarskänsla och kompetens är avgörande för professionell hantering av uppdrag och relationer till uppdragsgivare och kandidater.

Övergripande etiska värderingar för konsulter

Med övergripande värderingar menar vi ställningstaganden som en konsult förväntas göra innan han/hon går in i en kund-konsultrelation.

• Konsulten bedömer sig ha kompetens för uppdraget och förutsättningar att nå resultat.

• Konsulten uppträder professionellt och med integritet och törs framföra obekväma synpunkter.

• Våra konsulter arbetar inte med ”oetiska” uppdragsgivare, dvs om konsulten inte delar uppdragsgivarens värderingar när det gäller att hantera kandidater, egen personal etcetera avstår konsulten från uppdraget.

• Konsulten bedömer huruvida uppdraget är möjligt att genomföra och är seriöst menat.

• Konsulten arbetar med objektiva metoder som grundar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet.

• Konsulten genomför uppdrag opartiskt och oberoende och låter sig i uppdrag inte påverkas av andra bindningar eller intressen än uppdragsgivarens.

Gemensamma etiska värderingar mellan uppdragsgivare och konsult

Konsulten stödjer i sitt uppdrag uppdragsgivarens dagliga arbete med att utveckla sin verksamhet och personalpolitik. Konsulten och uppdragsgivaren bör därför ha en samsyn inom följande:

• Konsultens samarbete med uppdragsgivaren ska kännetecknas av en öppen och uppriktig dialog med respekt för andras integritet.

• Konsulten åtar sig inte uppdrag för annan uppdragsgivare, som kan leda till intressekonflikt ur konkurrenssynpunkt.

• Konsulten intresserar/uppmärksammar, inom en tvåårsperiod, inte uppdragsgivarens personal för annat arbete utanför organisationen om man inte är överens om behovet av omplacering.

Etiska frågor mellan konsulten och övriga intressenter:

I konsultens arbete med individärenden förutsätts medgivande från berörd individ. Detsamma gäller för referenstagning vid anställning.

• Kandidater informeras om rekryteringsprocessen och beräknad tidsåtgång. Hon/han äger också rätt att få information om gången i rekryteringsärendet, t.ex. vilka som får information om enskild sökande, att test endast får användas vid personligt möte, vilka tester som kommer att användas och vem/vilka som får ta del av resultatet.

• Kandidaten har rätt att själv få reda på resultatet av tester och bedömningar genom personlig återkoppling.

• Kandidat har rätt att få besked om utfallet av urvalsprocessen där han/hon deltagit.

• Kandidaten har rätt att få information om vilka belägg för och dokumentation av att testmetoden ifråga är reliabel och äger validitet för det avsedda syftet.

Mellan konsult och konsult

Konsulten uttalar sig om andra konsulter på ett objektivt sätt.