Best People Consulting Group (”Best People”) värnar om den personliga integriteten hos alla personer vi har kontakt med. Best People är en konsultgrupp där partners och associerade konsulter åtagit sig att följa följande gemensamma policy, som antagits vid partnermöte den 24 maj 2018.

Vi strävar efter att alltid skydda personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas.

Varje Best People-konsult har det yttersta ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter. Vi beskriver här bl.a. vilka personuppgifter vi behandlar eller kan komma att behandla gällande dig, ändamålet med behandlingen samt vilka rättigheter du har med anledning av detta. Vi beskriver detta under två rubriker:
– Om du registrerar dig som kandidat till tjänster, samt
– Du som är kund, leverantör eller på annat sätt kommer i kontakt med Best People

Om du registrerar dig som kandidat till tjänster

De personuppgifter som du lämnar genom CV, personligt brev, eller i andra handlingar kommer att användas i syfte att bedöma om du är en lämplig kandidat till en specifik tjänst du ansökt till. Om du registrerat dig till vårt kandidatregister, kommer dina uppgifter att sparas och kan komma att hanteras vid rekrytering av andra tjänster som vi bedömer att du är aktuell för.

Vi kan komma att kontakta dina referenser för att bilda oss en uppfattning om dig och hur du skulle passa för den aktuella tjänsten. Du har ett ansvar för att angivna referenser informerats om att deras personuppgifter lämnats.

Rekryteringsprocessen kan innehålla personlighetstester, analyser eller liknande, som utförs av internt av företagets rekryterare eller i samarbete med extern part. Det medför att dina uppgifter kan komma att lämnas ut till sådant företag. Syftet är att kunna bedöma personliga egenskaper och hur dessa matchar med den aktuella tjänsten.

Sökt tjänst kan även kräva kontroll av kandidats bakgrund genom utdrag ur belastningsregister eller andra handlingar som kan innehålla uppgifter om lagöverträdelser. Vidare kan kreditupplysning komma att genomföras. Företaget kommer inte att registrera och spara sådan uppgift, utan endast registrera att uppgifter hämtats.

I samband med rekrytering kan drogtest och hälsokontroll kräva att genomföras, beroende på tjänstens krav.

Dina uppgifter kan inom ramen för rekryteringsprocessen komma att lämnas ut till det företag där du sökt en tjänst. Känsliga personuppgifter och uppgifter som inte är relevanta för rekryteringen lämnas dock inte ut om så inte krävs för tjänsten.

Vid spontanansökan, eller då du vid sökning av en specifik tjänst också samtyckt till att kvarstå i kandidatregistret, kvarstår personuppgifter i 24 månader, och raderas därefter i sin helhet. Kandidat som ej samtyckt till att lämnade personuppgifter kvarstår i kandidatregister efter tillsättande av specifikt sökt tjänst, raderas i sin helhet efter slutförande och garantitids utgång. Rekryteringsformalia och information kan skickas via post, e-post, sms samt andra digitala kanaler.

Du som är kund, leverantör eller på annat sätt kommer i kontakt med Best People

Best People samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas i samband med dina affärsmässiga kontakter med Best People. Personuppgifter kan även samlas in från andra källor t.ex. från allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av uppgifter som samlas in och behandlas av oss omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och det företag eller organisation som du representerar.

Personuppgifterna behandlas för att bedriva Best Peoples verksamhet och upprätthålla kontakter med kunder, leverantörer och samarbetspartners. Personuppgifterna kan även användas för att skicka ut nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier och liknande evenemang.

Personuppgifterna behandlas av Best People med stöd av en intresseavvägning. Best People har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter med andra företag och organisationer och behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation.

Best People säljer inga personuppgifter till tredje man och lämnar enbart ut personuppgifter om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut.

Best People sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med den organisation du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Om du har synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter

Du kan när som helst, genom att kontakta oss på adressen info@bestpeople.se
-få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig (registerutdrag);
-begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas;
-återkalla ditt samtycke;
-begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas;
-framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter, eller om det är tekniskt möjligt, få tillgång till dina personuppgifter i ett portabelt format.

Best People kommer att besvara och tillgodose ditt önskemål skyndsammast möjligt. Helger och semestrar kan påverka hanteringstiden.

Du kan också vända dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) med klagomål.