Coaching, mentorskap eller utbildning?

Coaching och kompetensutveckling är Best Peoples grundfilosofi vilket får störst effekt när den har en tydlig koppling till organisationens utmaningar och de enskilda individernas behov att utveckla sig själv.

Som medverkande i våra ledarprogram arbetar du med din egen situation och din personliga utveckling oavsett om du har individuell coaching, ingår i ett ledarutvecklingsprogram eller deltar i någon av vår utbildningar.

Coaching och kompetensutveckling

Vill du utvecklas i din roll som ledare? Har du hittat ditt sätt att fungera som ledare? Är du medveten om dina styrkor och utvecklingsområden? Har du tid att tänka strategiskt?

Vi arbetar med individuell coaching för chefer och ledare och nyckelpersoner. Vi fokuserar på den konkreta arbetssituationen och utmaningar personen står inför. Innehållet kan handla om såväl ledarskapsrelaterade frågor som affärsstrategiska och operativa frågor.

Vid starten av ett coachingsamarbete identifieras aktuella utmaningar personen står inför. Det kan handla om t ex farhågor inför ett svårt samtal, att delegera, oklarheter i ledarskap, att sätta och följa upp tydliga mål eller konflikthantering.

Vi analyserar tillsammans nuläget och individens utvecklingsbehov. Därefter sätter vi tillsammans upp mål för coachingsamarbetet och definierar de områden/frågor som vi skall arbeta med under coachingsamtalen.

Ledarutveckling

”För att kunna leda en människa mot ett mål måste man först finna henne där hon är och börja just där.”
Grunden i all ledarutveckling handlar om viljan att utvecklas och insikten i vad du behöver utveckla för att lyckas som ledare. I våra ledarutvecklingsprogram utgår vi från ditt nuläge och dina behov. Vi startar tillsammans en process där vi arbetar mot större självinsikt. Vi arbetar med dina konkreta mål och med de beteenden som behöver förändras. Normalt ingår följande moment i programmet:

  • Personligt ledarskap
  • Ledarrollen
  • Att leda och utveckla grupper
  • Det situationsanpassade ledarskapet

Programmet genomförs individuellt eller i grupp, upp till ca 12-15 personer.

Ledningsgruppsutveckling

Syfte med ledningsgruppsutveckling är ofta att:

  • Utveckla gruppens förmåga att identifiera och lösa gemensamma problem och utmaningar kopplat till verksamhetens behov.
  • Bidra till att tydliggöra personer, roller och spelregler i ledningsgruppen.
  • Bidra till utveckling av kommunikationen i gruppen.

Programmet inleds med en inventering av personprofiler i gruppen, vanligen med Myers-Briggs Type Indicator.

Därefter görs en gemensam genomgång av hur gruppmedlemmarna upplever hur verksamhet och samarbete fungerar. Utgående från den problembild som framträder prioriteras områden att arbeta vidare med. Vi arbetar med såväl teoretiska perspektiv som praktiska upplevelsebaserade övningar. Konsultens roll är att vara neutral katalysator och kunskapsförmedlare i processen.

Mentorskap

Den klassiska bilden av en mentor är ofta en äldre, mer erfaren person. Mentorn ställer frågor, lyssnar aktivt och delar med sig av sina erfarenheter för att hjälpa personen/adepten att komma vidare i sin utveckling. Mentorskap är en form av kompetensutveckling som visat sig ha en stor effekt när du vill arbeta med att utveckla dig själv och ditt beteende i din konkreta arbetssituation.

I samtalen med en mentor får du möjlighet att snabbt ta del av mentorns kunskaper och erfarenheter för att koppla ihop det med dina egna mål, visioner och utvecklingsbehov.