Vi utvecklar människor!

För att förbättra organisationens effektivitet krävs det kompetens! Best Peoples grundfilosofi när det gäller all kompetensutveckling är att den får störst effekt om den har en tydlig koppling till organisationens utmaningar och de enskilda individernas behov av att utveckla sig själv.

Som medverkande i våra ledarprogram arbetar du med din egen situation och din personliga utveckling oavsett om du har individuell coaching, ingår i ett ledarutvecklingsprogram eller deltar i någon av våra utbildningar.
Ledarutveckling
”För att kunna leda en människa mot ett mål måste man först finna henne där hon är och börja just där.”
Grunden i all ledarutveckling handlar om viljan att utvecklas och insikten i vad du behöver utveckla för att lyckas som ledare. I våra ledarutvecklingsprogram utgår vi från ditt nuläge och dina behov.Vi startar tillsammans en process där vi arbetar mot större självinsikt. Vi arbetar med dina konkreta mål och med de beteenden som behöver förändras.

Vi visar här exempel på vad ett långsiktigt ledarutvecklingsprogram kan innehålla.

Personligt ledarskap.
– Att leda sig själv – Om betende – (tanke –känsla –handling)
– Självinsikt /personprofilanalys (Myers-Briggs)
– Vad står jag för ? Mina grundläggande värderingar och hur dess tar sig uttryck i bettenden.

Ledarrollen.
– Förväntningar i ledarrollen.
– Vad är effektivt ledarskap ? Teoretiskt perspektiv.
– Att ha personalansvar.

Att leda grupper.
– Att förstå hur grupper fungerar.
– Gruppers utvecklingsprocesser.
– Konflikthantering.
– Din egen stil i konflikter.
– Hur skapa en effektiv grupp.

Situationsanpassat ledarskap.
– Om olika ledarstilar.
– Din ledarstil (analys )
– Flexibilitet och effektivitet .
– Konkreta lednings och kommunikationsmetoder.
– Utvecklingssamtalet.
– Handlingsplan i det egna ledarskapet.
Ledningsgruppsutveckling
Syfte med ledningsgruppsutvecking är att:

Utveckla gruppens förmåga att identifiera och lösa gemensamma problem och utmaningar kopplat till verksamhetens behov.
Bidra till tydliggörande av personlighetstyper, roller och spelregler i ledningsgruppen.
Bidra till utveckling av kommunikationen i gruppen.

Programmet inleds med ett individuellt personprofilinstrument Myers-Briggs Type Indicator.
Därefter görs en gemensam inventering av hur de olika gruppmedlemmarna upplever hur verksamhet och samarbete fungerar. Utgående från den problembild som framträder prioriteras områden att arbeta vidare med . Vi arbetar med såväl teoretiska perspektiv som praktiska upplevelsebaserade övningar. Konsultens roll är att som neutral part vara katalysator och kunskapsförmedlare i processen.

Ur innehållet :
Ledningsgruppens funktion – Hur vill vi arbeta tillsammans?
Myers –Briggs Type Indicator med feedback – Hur kompletterar vi varandra?
Grupprocesser och grupproller – Vad förväntar vi av varandra?
Om värderingar och spelregler – Vad skall vi stå för gemensamt?
Samarbete och konflikter – Hur löser vi problem?
Kommunikation och feedback – Hur upplever vi varandra?
Ledarskap och ledarstilar – Hur skall vi styra verksamheten?

Coaching

Inledning/Synsätt
Vi arbetar med individuell coaching för chefer och ledare och nyckelpersoner. Vi fokuserar på den konkreta arbetssituationen och utmaningar personen står inför. Innehållet kan handla om såväl ledarskapsrelaterade frågor som affärsstrategiska och operativa frågor.

Arbetssätt

Vill du utvecklas i din roll som ledare? Har du hittat ditt sätt att fungera som ledare? Är du medveten om dina styrkor och utvecklingsområden? Har du tid att tänka strategiskt?

Vid starten av ett coachingsamarbete identifieras aktuella utmaningar personen står inför. Vi analyserar tillsammans nuläget och individens utvecklingsbehov. Därefter sätter vi tillsammans upp mål för coachingsamarbetet och definierar de områden/frågor som vi skall arbeta med under coachingsamtalen.

Exempel på områden som kan behandlas är svåra situationer personen upplevt eller står inför. Det kan t ex handla om farhågor inför ett svårt samtal eller förmåga att kunna delegera arbetsuppgifter och ansvar. Det kan också handla om oklarheter inom sitt ledarskap, förmåga att sätta tydliga mål och följa upp, kommunikation eller konflikthantering samt hur man skall utveckla sitt team.

Coaching bygger på att frigöra människors potential och att bygga vidare på varje individs styrkor. Det handlar om att medvetandegöra egna värderingar och utveckla personens resurser. Av coachen får man inga färdiga svar och lösningar men en möjlighet att reflektera över sin situation och själv hitta svaren för att utvecklas och nå sina mål. Coachens roll är att klargöra, stödja och uppmuntra, avlasta, komma med idéer och ifrågasätta så att personen hittar sina egna strategier och lösningar och får nya perspektiv att agera utifrån.

Chefscoaching är en form av ledarutveckling som har visat sig ha stora effekter när man vill utveckla sitt ledarbeteende. Det är ett bra komplement till ledarutveckling eftersom man i coaching utgår från varje chefs individuella behov.
Mentorskap

Den klassiska definitionen av en mentor är en äldre mer erfaren person som överför sina kunskaper och erfarenheter. Kunskapsöverföringen sker genom samtal där mentorn ställer frågor, lyssnar aktivt och delar med sig av sina erfarenheter för att hjälpa personen att komma vidare i sin utveckling.

I samtalen med en mentor får du möjlighet att snabbt ta del av mentorns kunskaper och erfarenheter för att koppla ihop det med dina egna mål, visioner och utvecklingsbehov. Mentorn delar med sig av sina erfarenheter, svårigheter och misstag som du kan ha nytta av.

Mentorskap är en kompetensutvecklingsform som visat sig ha en stor effekt när du vill arbeta med att utveckla dig själv och ditt beteende. Det är en kostnadseffektiv metod eftersom det under kort tid kan ge nya insikter och kunskaper som du direkt kan tillämpa i din konkreta arbetssituation.

När karriären tar nya vägar
Sällan är nyttan av att bolla möjligheter och tankar så stor som när man står inför nya utmaningar i arbetslivet. Flera av konsulterna i Best People har under många år fungerat som konstruktivt stöd och rådgivare i karriärutveckling för chefer och nyckelpersoner som av olika anledningar har nya mål framför sig.
Kontakta oss för en fyllig presentation av hur ett upplägg kan se ut för just dig eller din organisation.